ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

 

ในช่วงแรกของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยเป็นส่วนหนึ่งของวังสวนสุนันทาซึ่งถือเป็นเขตพระราชฐานและสถานที่ประทับพักผ่อนพระราชพิธีพระจุลจอมเกล้าโดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานดอกไม้ชนิดต่างๆ และจัดตั้งเป็น “สวนสุนันทา” ซึ่งตั้งชื่อมาจากสวนของพระอินทร์ในสวรรค์ดาวดึงส์และพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีต่อมาในรัชกาลที่ 6 ได้มีการสร้างน้ำหนักเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นที่ประทับสำหรับ เจ้านายชั้นในรวมถึงอาคารที่พักสำหรับผู้เกษียณอายุ 32 น้ำหนักโดยวิมาดาเธอกรมพระสุทธาสินาถปิยมหาราชประดิษฐามีความยินดีให้จัดตั้ง “โรงเรียนนิภาการ” ขึ้นที่สวนสุนันทาเพื่อเป็นโรงเรียนสตรีเพื่อให้การศึกษาแก่บุตรสาวผู้มีเกียรติ ข้าราชการและผู้ว่าการชั่งตวงวัดต่างๆ

นอกจากนี้ในปี พ.ศ. 2475 มีการเปลี่ยนแปลงระบอบการปกครองที่ส่งผลกระทบต่อระบบเจ้านายอย่างมากทำให้ราชวงศ์ ในสวนสุนันทากลัวอันตรายทางการเมืองจึงทยอยกันออกจากสวนสุนันทา ส่งผลให้วังสวนสุนันทาที่สวยงามครั้งหนึ่งถูกปล่อยให้รกร้างขาดการดูแลและโรงเรียนนิภาคารถูกยกเลิกไปโดยปริยายเมื่อในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล วังสวนสุนันทาที่ทรุดโทรมได้รับการบูรณะ สวยงามอีกครั้งครม. มีมติให้ใช้พื้นที่วังสวนสุนันทาให้เกิดประโยชน์โดยเปลี่ยนจากราชสำนักเป็นสถานศึกษาและจัดตั้งเป็นสถาบันการศึกษาของชาติ ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาโดยลำดับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผลิตบัณฑิตที่เน้นความรู้สอนครูปลูกฝังคนให้เรียนรู้ในระดับสูง มีมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบอนาคตของโลกด้วยกระแสสากล มีจิตวิญญาณแห่งความท้าทายโดยไม่ต้องกลัวความล้มเหลว

พิธีเริ่มต้นด้วยประธานและคณะผู้บริหารวางพานพุ่มสักการะต่อด้วยพิธีบวงสรวงพระมหาราชครูศรีวิสุทธิคุณ (ชวินรังสิพราหม ณ กุล) หัวหน้าฝ่ายพิธีพราหมณ์สำนักพระราชวังอ่านบวงสรวงนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีและคณะผู้บริหารได้ทำการบวงสรวงจากนั้นสาขาวิชานาฏศิลป์ (นาฏศิลป์ไทย) รำบวงสรวงคณะผู้บริหารได้ปล่อยพันธุ์ปลาลงในสระน้ำหน้ามหาวิทยาลัย สวนสุนันทา

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตนะรวมทั้งเทพยดาและเทพยดาที่ปกคลุมพื้นที่วิทยาเขตนครปฐมพระครูบวรธรรมานุสิฐ (สารปวโร) พระสงฆ์พุทธมณฑลและพระสงฆ์วัดมะขาม นครปฐม 10 รูปพระ. เสร็จสิ้นการถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ผู้เข้าร่วมในพิธีดอกไม้ธูปเทียนพระสงฆ์แสดงความยินดีกับผู้เข้าร่วมพิธีหลั่งน้ำสังข์เพื่อรับพรจนจบพิธีกรรม
“ มหาวิทยาลัยต้นแบบที่ดีของสังคม”

รักษามหาวิทยาลัยอันดับ 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและเป็นแบบอย่างของสวนสุนันทาในด้านการสอนการวิจัยการบริการวิชาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *